Wersja z dnia 1.1.2020 r.

I. Informacje wstępne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady korzystania ze sklepu internetowego, za pośrednictwem którego jest dokonywana sprzedaż biżuterii.
 2. Usługodawcą jest Violetta Czubkowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Violetta Czubkowska „VIVA FASHION”, pod adresem: ul. Winklera 1, 60-246 Poznań, NIP: 7771026343, REGON: 631168656.

II. Definicje

Poniższe pojęcia oznaczają:

 1. Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem https://florenzocastello.pl.
 2. Klient - podmiot (pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną której ustawa przyznaje zdolność prawną), który zawarł z Usługodawcą Umowę o założenie Konta w Sklepie i za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem https://florenzocastello.pl.
 3. Użytkownik - podmiot (pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną której ustawa przyznaje zdolność prawną), który za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem https://florenzocastello.pl korzysta z Usług i funkcjonalności, do których nie jest konieczne założenie Konta.
 4. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 6. Usługodawca - Violetta Czubkowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Violetta Czubkowska „VIVA FASHION”, pod adresem: ul. Winklera 1, 60-246 Poznań, NIP: 7771026343, REGON: 631168656.
 7. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej https://florenzocastello.pl, w tym usługa sklepu internetowego florenzocastello.pl (Sklepu), usługa Konta czy usługa Newsletter.
 8. Sklep - sklep internetowy dostępny pod adresem strony internetowej https://florenzocastello.pl, wraz ze wszystkimi podstronami, w ramach którego Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną oraz zawiera z Użytkownikami Umowy Sprzedaży.
 9. Konto - konto Klienta założone przez niego w Sklepie zgodnie z Regulaminem.
 10. Newsletter - jedna z Usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną, polegająca na przesyłaniu informacji handlowych na wskazany przez Użytkownika adres korespondencji e-mail, po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkownika na otrzymywanie takich informacji.
 11. Umowa - umowa o świadczenie przez Usługodawcę drogą elektroniczną usługi Konta w ramach Sklepu, o treści ustalonej Regulaminem.
 12. Towar - produkt wyszczególniony, opisany i sprzedawany przez Usługodawcę w Sklepie na zasadach określonych w Regulaminie i za Cenę.
 13. Zamówienie - oświadczenie woli Użytkownika lub Klienta złożone Usługodawcy za pośrednictwem Sklepu i mające na celu zawarcie Umowy Sprzedaży Towarów.
 14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży zawierana pomiędzy Usługodawcą i Klientem lub Użytkownikiem drogą elektroniczną, dotycząca Towarów wybranych przez – odpowiednio - Klienta lub Użytkownika z Towarów dostępnych na stronie https://florenzocastello.pl, zawierana za pomocą strony internetowe https://florenzocastello.pl, której sposób zawarcia i treść są określane Regulaminem.
 15. Cena - wskazana w Sklepie cena sprzedaży danego Towaru, wyrażona w złotych i zawierająca podatek VAT.
 16. Formularz Rejestracji - kwestionariusz udostępniany przez Usługodawcę, którego zgodne z prawdą wypełnienie jest niezbędne dla założenia Konta w Sklepie.
 17. Formularz Zamówienia - kwestionariusz udostępniany przez Usługodawcę, którego kompletne i zgodne z prawdą wypełnienie jest niezbędne do złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży.
 18. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 z późn. zm.).
 19. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2016, poz. 1030 t.j.).
 20. Ustawa o prawie autorskim - ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2016, poz. 666 t.j. z późn. zm.).
 21. Ustawa o ochronie danych osobowych - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922 t.j.).
 22. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2016 poz. 380 t.j. z późn. zm.).

III. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę, polegających w szczególności na prowadzeniu Konta, udostępnianiu Sklepu, w tym zawieraniu Umów Sprzedaży i świadczeniu usługi Newsletter.
 2. Założenie Konta w Sklepie i zawarcie Umowy wiążą się z akceptacją Regulaminu. Regulamin stanowi integralną część Umowy, do zawarcia której dochodzi poprzez założenie Konta w Sklepie. Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony.
 3. Usługa Sklepu świadczona jest drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 4. Usługi świadczone są w języku polskim. Język polski jest właściwy także dla Umowy, Umowy Sprzedaży, Regulaminu oraz oświadczeń Usługodawcy, Klienta i Użytkownika.
 5. Korzystanie z Usług może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Usługodawcą a Klientem / Użytkownikiem.
 6. Ogólne warunki korzystania z Usług określają w szczególności postanowienia pkt IV Regulaminu.

IV. Ogólne zasady korzystania z Usług

 1. Aby skorzystać z Usług, niezbędne jest spełnienie następujących wymogów technicznych:
  1. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej,
  2. posiadanie dostępu do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron WWW,
  3. aktywne połączenie urządzenia, o którym mowa w pkt. b, z siecią Internet,
  4. posiadanie prawidłowo zainstalowanego w urządzeniu, o którym mowa w pkt. 1.2, systemu operacyjnego,
  5. posiadanie prawidłowo zainstalowanego w urządzeniu, o którym mowa w pkt. 1.2, przeglądarki internetowej, umożliwiającej wyświetlanie na ekranie tego urządzenia dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez usługę sieciową WWW, pozwalające na przeglądanie strony internetowej Sklepu, zawarcie Umowy oraz składanie Zamówień,
  6. włączenie w używanej przez Klienta / Użytkownika przeglądarce internetowej, o której mowa w pkt. 1.5 powyżej, akceptacji plików „cookies”.
 2. Towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na rynku.
 3. Towary znakowane są zgodnie z przepisami prawa polskiego, w tym przepisami ustawy z dnia 1 kwietnia 2011 r. -  Prawo probiercze (Dz. U. 2011 poz. 529 z późn. zm.).
 4. Towary widoczne w Sklepie są dostępne, a czas realizacji Zamówienia wynosi do 3 dni roboczych. Do czasu realizacji nie wlicza się czasu dostawy, o którym mowa w pkt. VI ust. 13.
 5. Usługodawca zastrzega, że koszty połączenia się Klienta / Użytkownika z siecią Internet, przyłączenia się do tej sieci oraz wszelkie inne koszty związane z używaniem i obsługą urządzeń umożliwiających korzystanie przez Klienta / Użytkownika ze Sklepu obciążają tego Klienta / Użytkownika.

V. Konto w Sklepie

 1. Założyć Konto w Sklepie może wyłącznie podmiot, który:
  1. w przypadku Konsumentów jest osobą pełnoletnią,
  2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  3. przy wypełnianiu Formularza STWÓRZ KONTO podał wszystkie wymagane dane zgodnie z prawdą.
 2. W celu zawarcia z Usługodawcą Umowy należy kliknąć zakładkę „Zarejestruj” znajdującą się w prawym górnym rogu każdej ze stron WWW składających się na Sklep, a następnie podać:
  1. nazwę kontaktu (Pan/Pani),
  2. imię,
  3. nazwisko,
  4. firmę (opcjonalnie),
  5. numer nip (opcjonalnie),
  6. aktywny adres korespondencji e-mail,
  7. hasło,
  8. datę urodzenia i kliknąć przycisk „ZAPISZ”.
 3. Do założenia Konta w Sklepie konieczne jest wypełnienie Formularza STWÓRZ KONTO, zaakceptowanie Regulaminu i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. W Formularzu STWÓRZ KONTO niezbędne jest podanie następujących danych: imienia i nazwiska albo nazwy (firmy) oraz daty urodzenia (jeśli będzie mieć zastosowanie), aktywnego adresu e-mail do korespondencji ze Sklepem oraz zdefiniowanie hasła dostępu do Konta, składającego się co najmniej z 8 znaków, zawierającego małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne.
 4. Wskazany przez Klienta adres korespondencji e-mail oraz zdefiniowane przez niego hasło dostępu stanowią dane służące do logowania do Konta w Sklepie.
 5. Zabronione jest dodawanie w Formularzu STWÓRZ KONTO treści o charakterze bezprawnym, w szczególności danych osobowych osób trzecich, z zastrzeżeniem pkt. VI ust. 8.
 6. Wyrażenie zgody na otrzymywanie ofert od parterów i przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną (Newsletter) jest dobrowolne i nie jest konieczne dla zawarcia Umowy.
 7. Kliknięcie przycisku „ZAPISZ” powoduje wysłanie Formularza STWÓRZ KONTO do Usługodawcy i jest równoznaczne z zawarciem Umowy.
 8. Usługodawca po zawarciu Umowy wysyła do Klienta, na podany przez niego adres korespondencji e-mail, wiadomość z potwierdzeniem założenia Konta w Sklepie.
 9. W ramach Konta dla Klientów dostępne są usługi dodatkowe, to jest m.in.: „DANE OSOBOWE”, „ADRESY”, "HISTORIA I SZCZEGÓŁY ZAMÓWIEŃ", "MOJE POWIADOMIENIA", „ZGODNOŚĆ Z RODO".
 10. Założenie Konta w Sklepie jest możliwe również w toku składania Zamówienia, zgodnie z pkt. VI ust. 7.
 11. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia, bez podania przyczyn, od umowy o założenie Konta w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, czyli od dnia gdy nastąpiło zdarzenie opisane w ust. 7 powyżej. Postanowienia pkt. VII ust. 1, 2, 10 stosuje się odpowiednio.

VI. Zawieranie Umów Sprzedaży

 1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną usługę sklepu internetowego (Sklepu), w ramach którego jest możliwość dokonywania przez Klientów i Użytkowników zakupu Towarów poprzez zawieranie Umów Sprzedaży z Usługodawcą.
 2. Podmiotem zawierającym Umowę Sprzedaży może być wyłącznie podmiot, który:
  1. posiada Konto w Sklepie i zalogował się na nie (Klient), albo zdecydował się na złożenie Zamówienia bez zakładania Konta (Użytkownik) i wyraził zgodę na brzmienie Regulaminu oraz przetwarzanie jego danych osobowych,
  2. w przypadku Konsumentów jest osobą pełnoletnią,
  3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  4. przy wypełnianiu Formularza Zamówienia podał wszystkie wymagane dane zgodnie z prawdą, podał aktualny numer telefonu oraz zdefiniował adres dostawy.
 3. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży konieczne jest dokonanie wyboru Towarów z dostępnych na stronie internetowej Sklepu i dodanie ich do koszyka poprzez użycie przycisku oznaczonego słowami „DODAJ DO KOSZYKA” znajdującego się przy wybranym Towarze. Na stronie WWW dotyczącej wybranego Towaru można również określić liczbę sztuk danego Towaru.
 4. Jeżeli Klient nie wskazał jeszcze żadnego adresu dostawy, przed przejściem do koszyka konieczne jest podanie adresu poprzez określenie co najmniej: imienia i nazwiska albo nazwy (firmy) adresata, pełnego adresu (ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj) oraz co najmniej jednego telefonu kontaktowego.
 5. Towary znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i istnieje możliwość dodania do koszyka kolejnych Towarów, usunięcia znajdujących się tam Towarów, zmiany ich ilości, a także rezygnacji z dokonania zakupu. W tym miejscu w polu opisanym słowami „KOD RABATOWY” można podać posiadany kod rabatowy.
 6. Po dodaniu do koszyka wszystkich towarów, jakie Klient / Użytkownik chce zamówić, należy wybrać sposób dostawy oraz dodać ewentualne uwagi. Zabronione jest zamieszczanie uwag o charakterze bezprawnym.
 7. Złożenie Zamówienia jest możliwe wyłącznie po wyrażeniu zgody na brzmienie Regulaminu oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli Użytkownik nie posiada Konta, wówczas ma również możliwość jego założenia poprzez wybranie opcji „Utwórz Konto”. Do takiego sposobu zakładania Konta mają odpowiednie zastosowanie postanowienia pkt. V.
 8. Klient / Użytkownik może podać dane osobowe osób trzecich wyłącznie przy określaniu danych do dostawy oraz wyłącznie za wiedzą tych osób i po uzyskaniu ich zgody. Klient / Użytkownik jest zobowiązany do zapewnienia, że osoby te przed podaniem ich danych osobowych przez Klienta / Użytkownika posiadają informacje, że:
  1. administratorem danych osobowych jest Violetta Czubkowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Violetta Czubkowska „VIVA FASHION”, pod adresem: ul. Winklera 1, 60-246 Poznań,
  2. dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania Umowy Sprzedaży i nie będą udostępniane innym odbiorcom danych,
  3. dane osobowe zostały przekazane administratorowi przez Klienta / Użytkownika,
  4. osobie, której dane osobowe zostały przekazane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
  5. na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie danych osobowych przysługuje prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację, jak również – na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie danych osobowych - prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.
 9. Po wybraniu sposobu dostawy zostanie wskazana informacja o wybranej metodzie dostawy, a także jej koszt. Zaktualizowana zostanie także wówczas kwota do zapłaty, poprzez dodanie do niej opłaty za wybraną formę dostawy.
 10. W końcowej części Formularza Zamówienia należy wybrać sposób płatności, przy czym kliknięcie w wybrany sposób płatności powoduje przekierowanie do strony zawierającej podsumowanie Zamówienia wraz z końcową kwotą oraz przycisk oznaczony „ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”, którego kliknięcie stanowi potwierdzenie, że Klient / Użytkownik wie, że złożenie Zamówienia łączy się z obowiązkiem zapłaty. Usługodawca niezwłocznie potwierdza na adres korespondencji e-mail przyjęcie Zamówienia i jego specyfikację, a tym samym zawarcie Umowy Sprzedaży.
 11. Usługodawca przystąpi do realizacji Zamówienia nie wcześniej niż po uzyskaniu płatności, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli wybrana została opcja zapłaty określona w pkt. XII ust. 2.3, Usługodawca przystąpi do realizacji Umowy Sprzedaży niezwłocznie po jej zawarciu.
 12. Towar wysyłany jest na adres wskazany w Formularzu Zamówienia.
 13. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanej firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej. Czas i koszt dostawy za pomocą każdego z dostępnych sposobów wskazany jest Klientowi / Użytkownikowi pod adresem https://florenzocastello.pl/content/1-dostawa.Koszty dostawy ponosi Klient / Użytkownik.
 14. Do zamówienia dołączony jest dokument sprzedaży, zgodny z przepisami podatkowymi, przy czym w trakcie składania Zamówienia istnieje możliwość wyboru poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki, czy do Zamówienia dołączony ma zostać paragon czy faktura. W przypadku wyboru faktury Klient / Użytkownik zostanie poproszony o podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury.
 15. Przed odebraniem Towaru zalecane jest sprawdzenie, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie Towaru nosi znamiona uszkodzenia lub plomby czy taśmy są zerwane czy uszkodzone, zalecane jest nieodbieranie Towaru oraz wypełnienie protokołu szkody dostępnego u przewoźnika, a następnie skontaktowanie się z Usługodawcą.

VII. Prawo odstąpienia Konsumentów

 1. Klient / Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta / Użytkownika lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 2. W sytuacji opisanej w ust. 1, Klient / Użytkownik składa Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Oświadczenie to należy składać:
  1. w formie elektronicznej na adres: sklep@florenzocastello.pl wpisując w temacie „Zwrot” – Formularz zwrotu,
  2. w formie pisemnej na adres: Violetta Czubkowska, VIVA Fashion, ul. Winklera 1, 60-246 Poznań, z dopiskiem „Zwrot” - Formularz zwrotu.
 3. Za dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży uznaje się dzień nadania oświadczenia, to jest oświadczenie musi być nadane przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Klientowi / Użytkownikowi niezwłocznie zwracane są wszystkie płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta / Użytkownika sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę), nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Usługodawca otrzymał oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 5. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta / Użytkownika w pierwotnej transakcji, chyba że Klient / Użytkownik wyraził zgodę na inny sposób zwrotu płatności, przy czym nie może się on wiązać dla Klienta / Użytkownika z koniecznością ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych opłat.
 6. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych od Klienta / Użytkownika płatności do chwili otrzymania zwrotu Towarów lub do chwili dostarczenia Usługodawcy przez Klienta / Użytkownika dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Klient / Użytkownik powinien odesłać lub przekazać Towar do Usługodawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient / Użytkownik odeśle Towary przed upływem terminu 14 dni.
 8. Klient / Użytkownik ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towarów.
 9. Klient / Użytkownik odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania.
 10. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży (Formularz Zwrotu) stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu. Posłużenie się wzorem do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży nie jest obowiązkowe. Wzór odstąpienia od umowy zawiera także załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta.

VIII. Usługa Newsletter

 1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną usługę Newsletter, polegającą na przesyłaniu informacji handlowych na wskazany adres korespondencji e-mail.
 2. Otrzymywanie Newslettera jest dobrowolne, ale uzależnione od uzyskania uprzedniej zgody na otrzymywanie informacji handlowych, przetwarzanie danych osobowych i brzmienie Regulaminu.
 3. Newsletter każdorazowo zawiera informacje określone w art. 9 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie do momentu rezygnacji przez Klienta / Użytkownika z usługi Newsletter lub też do momentu zakończenia świadczenia usługi Newsletter przez Usługodawcę, co może nastąpić w dowolnym momencie.
 5. Klient / Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zrezygnować z usługi Newsletter, klikając na link umieszczony w stopce każdego Newslettera.

IX. Komentarze

 1. Po zalogowaniu do Konta, Klient ma możliwość dodawania ocen i opinii o Towarach.
 2. W celu dodania opinii lub oceny należy na stronie internetowej dotyczącej Towaru kliknąć odnośnik „Podziel się swoją opinią”, a następnie wpisać w odpowiednią rubrykę treść opinii, określić ocenę oraz kliknąć przycisk „Wyślij”. Kliknięcie przycisku „Wyślij” powoduje przesłanie opinii. Opinia zostanie zamieszczona po akceptacji jej treści przez Usługodawcę.
 3. Usługodawca może udostępnić Klientom możliwość dodawania komentarzy na blogu.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczenia opinii lub komentarzy albo ich usunięcia w przypadku, gdyby naruszały postanowienie pkt. X ustępu 3.

X. Prawa i obowiązki Klienta / Użytkownika

 1. Klient / Użytkownik zobowiązany jest do podania Usługodawcy wyłącznie prawdziwych danych i informacji oraz do uzupełnienia w pełnym zakresie Formularza Rejestracji, a przy składaniu Zamówienia – do uzupełnienia w pełnym zakresie Formularza Zamówienia.
 2. Klient / Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Usług wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami.
 3. Przy dodawaniu ocen, opinii, komentarzy lub innych treści zabronione jest wpisywanie treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności naruszających dobra osobiste innych osób, prawa własności intelektualnej innych osób, stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji, zawierających treści wulgarne lub obraźliwe, naruszających dobre obyczaje.
 4. Klient / Użytkownik, korzystając ze Sklepu, nie może używać środków komunikacji elektronicznej w sposób powodujący utratę stabilności pracy lub przeciążenie systemów informatycznych umożliwiających świadczenie Usług.
 5. Klient jest odpowiedzialny za dołożenie należytej staranności przy zachowaniu w poufności hasła dostępu do Konta oraz nieujawnianie tej informacji osobom trzecim, a także za wylogowanie się z Konta każdorazowo po zakończeniu korzystania z niego.
 6. Klient / Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa swojego połączenia z siecią publiczną, za pośrednictwem której korzysta z Usług, w tym za zapewnienie bezpieczeństwa swojej poczty elektronicznej.
 7. Usługodawca informuje Klienta / Użytkownika, że korzystanie z Usług może się wiązać z zagrożeniami związanymi z korzystaniem z usług drogą elektroniczną, w szczególności z możliwością uzyskania dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na dołączonych do sieci komputerach i ingerencji w te dane przez osoby nieuprawnione, co może spowodować w szczególności ich utratę, nieuprawnioną zmianę lub uniemożliwienie korzystania z Usług.

XI. Prawa i obowiązki Usługodawcy

 1. Usługodawca oświadcza, że posiada uprawnienia, wiedzę i doświadczenie pozwalające mu na świadczenie Usług.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność prawidłowego korzystania z Usług wynikającą z niespełnienia przez Klienta / Użytkownika wymogów technicznych korzystania ze Sklepu określonym w pkt. IV ust. 1 lub braku koniecznej wiedzy technicznej po stronie Użytkownika.
 3. Usługodawca zastrzega, iż w okresie prowadzenia prac konserwacyjnych systemów teleinformatycznych, dostęp do Usług może być utrudniony lub niemożliwy. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkiej możliwej staranności, aby utrudnienia takie występowały możliwie najrzadziej i możliwie najkrócej.

XII. Płatności

 1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w dostępnym asortymencie Towarów, Cenach, a także przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych.
 2. Klient / Użytkownik ma możliwość uiszczenia Ceny:
  1. za pomocą systemu Przelewy24 w jednej z usług proponowanych przez dostawcę usług płatniczych w ramach systemu Przelewy24, którego dostawcą jest spółka PayPro S.A,
  2. przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy o numerze 34 1140 2004 0000 3702 7653 2052, wpisując w tytule dane wskazane w ust. 4,
  3. gotówką przy dostawie Towarów.
 3. Płatność uważa się za wykonaną z chwilą jej zaksięgowania na rachunku bankowym Usługodawcy lub, w przypadku płatności dokonanych w sposób określony w ust. 2.3, z chwilą jej przekazania podczas dostawy uprawnionej do tego osobie.
 4. W przypadku wyboru sposobu płatności określonego w ust. 2.2, Klient / Użytkownik jest zobowiązany do precyzyjnego określenia w tytule przelewu numeru Zamówienia podanego Klientowi / Użytkownikowi w wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży, rodzaju Towaru, jaką chce zakupić, swojego imienia i nazwiska albo nazwy (firmy) oraz kwoty wnoszonej tytułem Ceny oraz kosztów dostawy i płatności, która musi być zgodna z wysokością określoną w podsumowaniu Zamówienia oraz w potwierdzającej wiadomości e-mail. W przypadku dokonania przez Klienta / Użytkownika wpłaty środków pieniężnych w wysokości mniejszej niż dokładna Cena za wszystkie Towary będące przedmiotem danej Umowy Sprzedaży wraz z kosztami dostawy i płatności, Klient / Użytkownik otrzyma stosowną wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany odpowiednio przy rejestracji w Sklepie lub wypełnianiu Formularza Zamówienia.
 5. Usługodawca nie przystąpi do realizacji Umowy Sprzedaży do czasu otrzymania płatności w pełnej wysokości, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli wybranym przez Klienta / Użytkownika sposobem płatności jest sposób określony w ust. 2.3, Usługodawca przystąpi do realizacji Umowy Sprzedaży niezwłocznie po potwierdzeniu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 6. Jeżeli z wybranym sposobem płatności wiąże się konieczność poniesienia dodatkowych kosztów, koszy te obciążają Klienta / Użytkownika.

XIII. Usunięcie Konta w Sklepie

 1. Klient może w każdym czasie żądać od Usługodawcy usunięcia swojego Konta w Sklepie. Żądanie powinno zostać zgłoszone Usługodawcy na adres korespondencji e-mail: sklep@florenzocastello.pl. Usługodawca dokona usunięcia Konta Klienta w terminie 3 dni od dnia doręczenia żądania w tym zakresie.
 2. Usługodawca zastrzega, na co Klient wyraża zgodę, iż Usługodawca może usunąć Konto Klienta w Sklepie, w przypadku gdy Klient:
  1. pomimo upomnienia rażąco narusza Regulamin lub przepisy prawa,
  2. podał nieprawidłowe, nieprawdziwe, nieaktualne lub wprowadzające w błąd dane konieczne do założenia Konta lub wykonania Umowy Sprzedaży.
 3. Usunięcie Konta Klienta w Sklepie:
  1. powoduje utratę wszelkich informacji zgromadzonych tam przez Klienta,
  2. powoduje rozwiązanie Umowy.
 4. Usunięcie przez Usługodawcę zgodnie z Regulaminem Konta Klienta w Sklepie nie wpływa na ważność zawartych z Użytkownikiem Umów Sprzedaży.
 5. Usunięcie przez Usługodawcę Konta Klienta w Sklepie zgodnie z ust. 2 powyżej może stanowić podstawę odmowy przez Usługodawcę ponownej rejestracji tego Klienta w Sklepie.
 6. Niezależnie od postanowień niniejszego punktu, Usługodawca zastrzega sobie przechowywanie danych dotyczących Klienta / Użytkownika i zawartych z nim Umów Sprzedaży w zakresie, w jakim obowiązek taki wynika z przepisów prawa.

XIV. Reklamacje

 1. Usługodawca zapewnia dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Usługodawca jest odpowiedzialny względem Klienta / Użytkownika, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Jeśli Towar ma wadę, Klient / Użytkownik może złożyć reklamację na podstawie Kodeksu Cywilnego (art. 556 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny, Dz.U. z 2017 r. poz. 459 późniejszymi zmianami).
 3. Reklamacje dotyczące Towarów należy składać:
  1. w formie elektronicznej na adres: sklep@florenzocastello.pl wpisując w temacie „Reklamacja” – Formularz reklamacji,
  2. w formie pisemnej na adres: Violetta Czubkowska, VIVA Fashion, ul. Winklera 1, 60-246 Poznań, z dopiskiem „Reklamacja” - Formularz reklamacji.
 4. Reklamacje związane z korzystaniem przez Klienta / Użytkownika z Usług świadczonych drogą elektroniczną należy składać w terminie 7 (siedmiu) dni od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji:
  1. w formie elektronicznej na adres: sklep@florenzocastello.pl wpisując w temacie „Reklamacja - Usługi”,
  2. w formie pisemnej na adres: Violetta Czubkowska, VIVA Fashion, ul. Winklera 1, 60-246 Poznań, z dopiskiem – „Reklamacja - Usługi”.
 5. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Klienta / Użytkownika lub nazwę Klienta / Użytkownika, adres do korespondencji oraz adres do korespondencji e-mail, opis zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji lub opis zastrzeżeń. Jeżeli reklamacja dotyczy Towaru powinna wskazywać również treść żądania Klienta / Użytkownika co do reklamowanego Towaru, numer Zamówienia i określenie Towaru.
 6. W przypadku Umowy Sprzedaży z Klientem / Użytkownikiem będącym Konsumentem, jeżeli wada Towaru została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania Towaru, domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania Towaru Klientowi / Użytkownikowi będącemu Konsumentem.
 7. Jeżeli Towar ma wadę:
  1. Klient / Użytkownik może złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Usługodawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta / Użytkownika wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Usługodawcę albo Usługodawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
  2. jeżeli Klient / Użytkownik jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Usługodawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta / Użytkownika jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Usługodawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta / Użytkownika inny sposób zaspokojenia. Obniżona Cena powinna pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady.
 8. Usługodawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta / Użytkownika.
 9. Klient / Użytkownik nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.
 10. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Usługodawca.
 11. Koszty reklamacji, w szczególności koszt dostarczenia do Usługodawcy reklamowanego Towaru, oraz koszt ponownego odesłania go do Klienta / Użytkownika ponosi Usługodawca.
 12. Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi / Użytkownikowi.
 13. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Klienta / Użytkownika będącego Konsumentem bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym.
 14. W terminach określonych w ust. 12 Klient / Użytkownik może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży albo obniżeniu Ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient / Użytkownik żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży albo obniżeniu Ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
 15. Klient / Użytkownik będący przedsiębiorcą traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Towaru w czasie i w sposób przyjęty przy Towarach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Usługodawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Usługodawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 16. Klient / Użytkownik, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Usługodawcy dostarczyć Towar wadliwy na adres reklamacyjny, do Usługodawcy.
 17. W terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania przez Usługodawcę prawidłowo sporządzonej i kompletnej reklamacji wraz z reklamowanym Towarem zostanie ona rozpatrzona przez Usługodawcę, a Klient / Użytkownik zostanie powiadomiony o zajętym stanowisku drogą korespondencji e-mail na adres wskazany w reklamacji.
 18. Uwagi niestanowiące reklamacji związane z funkcjonowaniem Sklepu można zgłaszać pisemnie na adres: Violetta Czubkowska, VIVA Fashion, ul. Winklera 1, 60-246 Poznań z dopiskiem – „Uwagi” lub w formie elektronicznej na adres: sklep@florenzocastello.pl wpisując w temacie „Uwagi”.

XV. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wraz z załącznikami w aktualnej wersji dostępny jest pod adresem https://florenzocastello.pl/content/3-regulamin.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie z uwagi na zmianę sposobu funkcjonowania lub przebudowę Sklepu przez Usługodawcę lub zmianę obowiązujących przepisów prawa. Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać Klienta / Użytkownika z chwilą wyrażenia zgody na nowe brzmienie Regulaminu. Klient będzie miał możliwość akceptacji Regulaminu po zalogowaniu się na Konto, natomiast Użytkownik w trakcie procedury zawierania Umowy Sprzedaży.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. Jeżeli Klient / Użytkownik zawiera umowę jako Konsument, a przepisy prawne kraju jego miejsca zwykłego pobytu gwarantują wyższy poziom ochrony konsumenta niż przepisy prawa polskiego, w stosunkach prawnych zapewniony zostaje danemu Klientowi / Użytkownikowi ten wyższy poziom ochrony.
 4. Integralną część Regulaminu stanowią Załączniki:
  1. Załacznik nr 1 - Polityka prywatności,
  2. Załacznik nr 2- Polityka plików „cookies”,
  3. Załącznik nr 3 - Formularz zwrotu,
  4. Załącznik nr 4 - Formularz reklamacji.

Poznań, dnia 1.1.2020 r.