Załącznik nr 1 do Regulaminu sklepu

Dział I -  Podstawowe zasady ochrony prywatności

 1. Niniejsza Polityka prywatności służy kompleksowemu wskazaniu działań w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych (dalej także jako: „dane”), które są zbierane w związku ze świadczeniem usług bądź sprzedażą produktów przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu.
 2. Administratorem danych osobowych jest Violetta Czubkowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Violetta Czubkowska „VIVA FASHION”, pod adresem: ul. Winklera 1, 60-246 Poznań, NIP: 7771026343, REGON: 631168656 (dalej także jako: „Administrator”).

 3. Uwzględniając charakter, zakres i cele przetwarzania i ochrony danych, Administrator wdraża i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające zgodność przetwarzania z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej jako „RODO”. Administrator zapewnia, że środki te są na bieżąco poddawane przeglądom i uaktualniane.

 4. Dane są przetwarzane przez Administratora zgodnie z RODO, ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą - Prawo telekomunikacyjne.

 5. Administrator stosuje ochronę powierzonych danych Klientów, Użytkowników oraz innych osób, których dane zgłosił Klient (Użytkownik), przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem (oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

 6. Odbiorcami danych są Administrator oraz podmioty z nim współpracujące - zarówno te świadczące usługi bezpośrednio związane z prowadzeniem Sklepu (m.in. dostawca Internetu, administrator serwera), jak również zapewniające obsługę samego Administratora w zakresie prowadzonej przez niego działalności (m.in. podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, doradcze, marketingowe, informatyczne). Odbiorcami danych osobowych mogą być także podmioty posiadające uprawnienia do otrzymania takich danych na mocy obowiązujących przepisów prawa polskiego jak i międzynarodowego, w szczególności właściwe organy państwowe. 

Dział II -  Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez Administratora

 1. Podanie danych jest całkowicie dobrowolne, jednakże niezbędne dla niektórych funkcjonalności Sklepu - brak podania danych może skutkować niemożliwością realizacji usług oferowanych przez Administratora, w tym zrealizowania sprzedaży oferowanych towarów lub czynności posprzedażowych takich jak proces reklamacji.
 2. Przetwarzanie danych następuje na podstawie:
  1. zgody wyrażonej przez osobę, której one dotyczą,
  2. akceptacji przez Klienta (Użytkownika) Regulaminu sklepu oraz niniejszej Polityki prywatności,
  3. konieczności realizacji zawartej z woli Klienta (Użytkownika) Umowy sprzedaży, lub podjęcia działań na żądanie Klienta (Użytkownika) niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży,
  4. konieczności osiągnięcia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 3. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) RODO.
 4. Administrator może przetwarzać dane osób trzecich wyłącznie jeżeli:
  1. Klient (Użytkownik) dobrowolnie wskazał mu te dane oraz
  2. dane te są niezbędne dla prawidłowej realizacji usług oferowanych przez Administratora, w tym w szczególności zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży oraz
  3. Klient (Użytkownik) jednocześnie z podaniem danych osoby trzeciej oświadczył, że posiada zgodę tej osoby na udostępnienie jej danych Administratorowi i jest ona zaznajomiona z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności.

Dział III - Zakres oraz cel przetwarzania danych osobowych przez Administratora

 1. Dane Klientów (Użytkowników) przetwarzane będą przez Administratora w celach związanych z korzystaniem ze Sklepu, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a także na podstawie zgody Użytkownika - w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, to jest przykładowo w celach handlowych i marketingowych oraz dostarczania newslettera.
 2. Dane podawane przez Klienta (Użytkownika) będą także służyć do przekazywania informacji o Administratorze i oferowanych przez niego usługach, w tym szczególności o zasadach funkcjonowania Sklepu, a także realizacji usług świadczonych przez Administratora, w tym w szczególności usług sprzedażowych, jak również w celach statystycznych związanych z działalnością Sklepu.
 3. Dane osobowe Klienta/Użytkownika będą przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dostosowania materiałów kierowanych przez Administratora do potrzeb i zainteresowań Użytkownika oraz w celu dokonywania pomiarów statystycznych, które pozwolą Administratorowi na udoskonalenie świadczonych przez niego usług, przy czym ostateczne decyzje Administratora z tym związane nie są zautomatyzowane.
 4. Dane Klienta (Użytkownika) będą przechowywane przez Administratora do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie przez te osoby, a w zakresie przetwarzania danych Klienta (Użytkownika) w prawnie uzasadnionych celach Administratora - przez czas zgodny z przepisami obowiązującego prawa.

Dział IV – Polityka plików „cookies”

 1. Korzystanie przez Klienta (Użytkownika) ze Sklepu wiąże się z zapisywaniem na urządzeniu końcowym Klienta (Użytkownika) danych informatyczne (pliki „cookies”). Jeżeli Klient (Użytkownik) nie wyraża zgody na używanie przez Administratora plików „cookies” powinien zmienić ustawienia przeglądarki internetowej lub zrezygnować z korzystania ze Sklepu.
 2. "Cookies" to pliki, które są zapisywane i przechowywane na urządzeniu Klienta (Użytkownika), np. komputerze, tablecie lub telefonie, podczas korzystania z przeglądarki internetowej. "Cookies" co do zasady zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas istnienia oraz numer służący do identyfikacji przeglądarki z której następuje połączenie ze stroną internetową.
 3. Administrator, w związku z prowadzeniem sklepu, wykorzystuje pliki „cookies” do:
  1. personalizacji strony internetowej, na której prowadzony jest Sklep, pod indywidualne preferencje Klienta (Użytkownika),
  2. optymalizacji korzystania ze strony, w tym poszerzenia jej funkcjonalności,
  3. prowadzenia statystyk pomocnych przy prowadzeniu Sklepu,
  4. zapewnienia bezpieczeństwa korzystania za Sklepu,
  5. zapamiętywania ustawień i wyborów Klienta (Użytkownika),
 4. Administrator wykorzystuje dwa rodzaje plików „cookies”:
  1. stałe - są przechowywane na urządzeniu Klienta (Użytkownika) i pozostają na nim do momentu ich ręcznego skasowania; zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia,
  2. sesyjne - są przechowywane na urządzeniu Klienta (Użytkownika) i pozostają na nim do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki; zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia.
 5. Korzystanie ze Sklepu może wiązać się z otrzymywaniem plików "cookies" pochodzących od podmiotów trzecich.
 6. Klient (Użytkownik) może sam zdecydować, które pliki „cookies” i w jaki sposób są zapisywane na jego urządzeniu, poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Ograniczenie lub zablokowanie poszczególnych plików „cookies” może jednak mieć negatywny wpływ na poszczególne funkcjonalności Sklepu.

Dział V -  Kontrola nad przetwarzaniem danych osobowych Klientów/Użytkowników 

 1. Administrator zapewnia Klientowi (Użytkownikowi) dostęp do danych osobowych, które go dotyczą, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 2. Klientowi (Użytkownikowi) przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, iż cofnięcie takiej zgody nie wywrze wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, do którego doszło przed jej cofnięciem.
 3. Klientowi (Użytkownikowi) przysługuje także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na zasadach określonych właściwymi przepisami, jeżeli uzna, iż Administrator w związku z przetwarzaniem danych narusza przepisy obowiązującego prawa.
 4. Dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych może zostać w każdym cofnięte przez osobę, której dane są przetwarzane. 

Dział VI -  Przekazywanie oraz udostępnianie danych osobowych Klientów/Użytkowników na zewnątrz 

 1. Dane Klientów (Użytkowników) mogą być w szczególnych przypadkach udostępniane na żądanie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów obowiązującego prawa, w szczególności organom związanym z wymiarem sprawiedliwości.
 2. W związku z charakterem działalności Administratora i prowadzeniem Sklepu, dane Klientów (Użytkowników) mogą być przekazywane podmiotom zajmującym się:
  1. obsługą usług informatycznych wymaganych dla funkcjonowania Sklepu,
  2. obsługą płatności internetowych za Zamówienie,
  3. dostawą zakupionych Towarów.
 3. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich (poza terytorium EOG) ani do organizacji międzynarodowych.