Wersja z dnia 1 styczeń 2020r.


I. Informacje wstępne

 1. Niniejszy regulamin sklepu określa warunki i zasady korzystania ze sklepu internetowego, za pośrednictwem którego jest dokonywana sprzedaż biżuterii.
 2. Usługodawcą jest Violetta Czubkowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Violetta Czubkowska „VIVA FASHION”, pod adresem: ul. Winklera 1, 60-246 Poznań, NIP: 7771026343, REGON: 631168656.

II. Definicje

Poniższe pojęcia oznaczają:

 1. Regulamin sklepu - niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem https://florenzocastello.pl.
 2. Klient - podmiot (pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną której ustawa przyznaje zdolność prawną), który zawarł z Usługodawcą Umowę o założenie Konta w Sklepie i za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem https://florenzocastello.pl.
 3. Użytkownik - podmiot (pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną której ustawa przyznaje zdolność prawną), który za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem https://florenzocastello.pl korzysta z Usług i funkcjonalności, do których nie jest konieczne założenie Konta.
 4. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 6. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej https://florenzocastello.pl, w tym usługa sklepu internetowego florenzocastello.pl (Sklepu), usługa Konta czy usługa Newsletter.
 7. Sklep - sklep internetowy dostępny pod adresem strony internetowej https://florenzocastello.pl, wraz ze wszystkimi podstronami, w ramach którego Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną oraz zawiera z Użytkownikami Umowy sprzedaży.
 8. Konto - konto Klienta założone przez niego w Sklepie zgodnie z Regulaminem sklepu.
 9. Newsletter - Usługa polegająca na przesyłaniu informacji handlowych na wskazany przez Użytkownika adres korespondencji e-mail, po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkownika na otrzymywanie takich informacji.
 10. Umowa - umowa o świadczenie przez Usługodawcę drogą elektroniczną usługi Konta w ramach Sklepu, o treści ustalonej Regulaminem sklepu.
 11. Towar - produkt wyszczególniony, opisany i sprzedawany przez Usługodawcę w Sklepie na zasadach określonych w Regulaminie sklepu.
 12. Zamówienie - oświadczenie woli Użytkownika lub Klienta złożone Usługodawcy za pośrednictwem Sklepu i mające na celu zawarcie Umowy sprzedaży Towaru albo Towarów.
 13. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży zawierana pomiędzy Usługodawcą i Klientem albo Użytkownikiem drogą elektroniczną, dotycząca Towarów wybranych przez - odpowiednio - Klienta albo Użytkownika z Towarów dostępnych na stronie https://florenzocastello.pl, zawierana za pomocą strony internetowej https://florenzocastello.pl, której sposób zawarcia i treść są określane Regulaminem sklepu.
 14. Cena - wskazana w Sklepie cena sprzedaży danego Towaru, wyrażona w złotych i zawierająca podatek VAT.
 15. Formularz rejestracji - kwestionariusz udostępniany przez Usługodawcę, którego wypełnienie jest niezbędne dla założenia Konta w Sklepie.
 16. Formularz zamówienia - kwestionariusz udostępniany przez Usługodawcę, którego kompletne wypełnienie jest niezbędne do złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy sprzedaży.
 17. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 287 ze zm.).
 18. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 344).
 19. Ustawa o prawie autorskim - ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1231 ze zm.).
 20. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1145 ze zm.).

III. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin sklepu określa warunki i zasady korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę, polegających w szczególności na prowadzeniu Konta, udostępnianiu Sklepu, w tym zawieraniu Umów sprzedaży i świadczeniu usługi Newsletter.
 2. Założenie Konta w Sklepie i zawarcie Umowy wiążą się z akceptacją postanowień Regulaminu sklepu. Regulamin sklepu stanowi integralną część Umowy, do zawarcia której dochodzi poprzez założenie Konta w Sklepie. Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony.
 3. Usługi świadczone są drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami Regulaminu sklepu.
 4. Usługi świadczone są w języku polskim. Język polski jest właściwy także dla Umowy, Umowy sprzedaży, Regulaminu sklepu oraz oświadczeń Usługodawcy, Klienta i Użytkownika.
 5. Korzystanie z Usług może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Usługodawcą a Klientem albo Użytkownikiem.
 6. Ogólne warunki korzystania z Usług określają w szczególności postanowienia pkt IV Regulaminu sklepu.

IV. Ogólne zasady korzystania z Usług

 1. Aby skorzystać z Usług, niezbędne jest spełnienie następujących wymogów technicznych:
  1. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej,
  2. posiadanie dostępu do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron WWW,
  3. aktywne połączenie urządzenia, o którym mowa w pkt. b, z siecią Internet,
  4. posiadanie prawidłowo zainstalowanego w urządzeniu, o którym mowa w pkt. 1.2, systemu operacyjnego,
  5. posiadanie prawidłowo zainstalowanego w urządzeniu, o którym mowa w pkt. 1.2, przeglądarki internetowej, umożliwiającej wyświetlanie na ekranie tego urządzenia dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez usługę sieciową WWW, pozwalające na przeglądanie strony internetowej Sklepu, zawarcie Umowy oraz składanie Zamówień,
  6. włączenie w używanej przez Klienta (Użytkownika) przeglądarce internetowej, o której mowa w pkt. 1.5 powyżej, akceptacji plików „cookies”.
 2. Towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na rynku.
 3. Towary znakowane są zgodnie z przepisami prawa polskiego, w tym przepisami ustawy z dnia 1 kwietnia 2011r. -  Prawo probiercze (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 129 ze zm.).
 4. Towary widoczne w Sklepie są dostępne, a czas realizacji Zamówienia wynosi do 3 dni roboczych. Do czasu realizacji nie wlicza się czasu dostawy, o którym mowa w pkt. VI ust. 13.
 5. Koszty połączenia Klienta (Użytkownika) z siecią Internet, przyłączenia się do tej sieci oraz wszelkie inne koszty związane z używaniem i obsługą urządzeń umożliwiających korzystanie ze Sklepu obciążają Klienta (Użytkownika).

V. Konto w Sklepie

 1. Założyć Konto w Sklepie może wyłącznie podmiot, który:
  1. w przypadku Konsumentów jest osobą pełnoletnią,
  2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  3. przy wypełnianiu Formularza UTWÓRZ KONTO podał wszystkie wymagane dane zgodnie z prawdą.
 2. W celu zawarcia z Usługodawcą Umowy należy kliknąć zakładkę „Zarejestruj” znajdującą się w prawym górnym rogu każdej ze stron WWW składających się na Sklep, a następnie podać:
  1. nazwę kontaktu (Pan/Pani),
  2. imię,
  3. nazwisko,
  4. firmę (opcjonalnie),
  5. nip (opcjonalnie),
  6. aktywny adres korespondencji e-mail,
  7. hasło,
  8. datę urodzenia i kliknąć przycisk „ZAPISZ”.
 3. Do założenia Konta w Sklepie konieczne jest wypełnienie Formularza UTWÓRZ KONTO, zaakceptowanie Regulaminu sklepu i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. W Formularzu UTWÓRZ KONTO niezbędne jest podanie następujących danych: imienia i nazwiska oraz daty urodzenia (jeśli będzie mieć zastosowanie), aktywnego adresu e-mail do korespondencji ze Sklepem oraz zdefiniowanie hasła dostępu do Konta, składającego się co najmniej z 8 znaków, zawierającego małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne.
 4. Wskazany przez Klienta adres korespondencji e-mail oraz zdefiniowane przez niego hasło dostępu stanowią dane służące do logowania do Konta w Sklepie.
 5. Zabronione jest dodawanie w Formularzu UTWÓRZ KONTO treści o charakterze bezprawnym, w szczególności danych osobowych osób trzecich, z zastrzeżeniem pkt. VI ust. 8.
 6. Wyrażenie zgody na otrzymywanie ofert od partnerów i przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną (Newsletter) jest dobrowolne i nie jest konieczne dla zawarcia Umowy.
 7. Kliknięcie przycisku „ZAPISZ” powoduje wysłanie Formularza UTWÓRZ KONTO do Usługodawcy i jest równoznaczne z zawarciem Umowy.
 8. Usługodawca po zawarciu Umowy wysyła do Klienta, na podany przez niego adres korespondencji e-mail, wiadomość z potwierdzeniem założenia Konta w Sklepie.
 9. W ramach Konta dla Klientów dostępne są usługi dodatkowe, to jest m.in.: „TWOJE DANE, „ADRESY”, "HISTORIA I SZCZEGÓŁY ZAMÓWIEŃ", „RODO - DANE OSOBOWE" i "MOJE POWIADOMIENIA".
 10. Założenie Konta w Sklepie jest możliwe również w toku składania Zamówienia, zgodnie z pkt. VI ust. 7.
 11. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia, bez podania przyczyn, od umowy o założenie Konta w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, czyli od dnia gdy nastąpiło zdarzenie opisane w ust. 7 powyżej. Postanowienia pkt. VII ust. 1, 2, 10 stosuje się odpowiednio.

VI. Zawieranie Umów sprzedaży

 1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną usługę sklepu internetowego (Sklepu), w ramach którego jest możliwość dokonywania przez Klientów i Użytkowników zakupu Towarów poprzez zawieranie Umów sprzedaży z Usługodawcą.
 2. Podmiotem zawierającym Umowę sprzedaży może być wyłącznie podmiot, który:
  1. posiada Konto w Sklepie i zalogował się na nie (Klient), albo zdecydował się na złożenie Zamówienia bez zakładania Konta (Użytkownik) i wyraził zgodę na brzmienie Regulaminu sklepu oraz przetwarzanie jego danych osobowych,
  2. w przypadku Konsumentów jest osobą pełnoletnią,
  3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  4. przy wypełnianiu Formularza zamówienia podał wszystkie wymagane dane zgodnie z prawdą, podał aktualny numer telefonu oraz zdefiniował adres dostawy.
 3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży konieczne jest dokonanie wyboru Towarów z dostępnych na stronie internetowej Sklepu i dodanie ich do koszyka poprzez użycie przycisku oznaczonego słowami „DO KOSZYKA” znajdującego się przy wybranym Towarze. Na stronie WWW dotyczącej wybranego Towaru można również określić liczbę sztuk danego Towaru.
 4. Jeżeli Klient nie wskazał jeszcze żadnego adresu dostawy, przed przejściem do koszyka konieczne jest podanie adresu poprzez określenie co najmniej: imienia i nazwiska albo nazwy (firmy) adresata, NIPu, pełnego adresu (ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj) oraz telefonu kontaktowego.
 5. Towary znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i istnieje możliwość dodania do koszyka kolejnych Towarów, usunięcia znajdujących się tam Towarów, zmiany ich ilości, a także rezygnacji z dokonania zakupu. W polu opisanym słowami „KOD RABATOWY” można podać posiadany kod rabatowy.
 6. Po dodaniu do koszyka wszystkich towarów, jakie Klient (Użytkownik) chce zamówić, należy wybrać sposób dostawy oraz dodać ewentualne uwagi i sposób płatności.
 7. Złożenie Zamówienia jest możliwe wyłącznie po wyrażeniu zgody na brzmienie Regulaminu sklepu oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli Użytkownik nie posiada Konta, wówczas ma również możliwość jego założenia poprzez wybranie opcji „Zarejestruj”. Do takiego sposobu zakładania Konta mają odpowiednie zastosowanie postanowienia pkt. V.
 8. Klient (Użytkownik) może podać dane osobowe osób trzecich wyłącznie przy określaniu danych do dostawy oraz wyłącznie za wiedzą tych osób i po uzyskaniu ich zgody. W tym celu Klient (Użytkownik) jest zobowiązany do zapewnienia, że osoby te przed podaniem ich danych osobowych przez Klienta (Użytkownika) zapoznały się z Polityką prywatności, która stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu sklepu.
 9. Po wybraniu sposobu dostawy zostanie wskazana informacja o wybranej metodzie dostawy, a także jej koszt. Zaktualizowana zostanie także wówczas kwota do zapłaty, poprzez dodanie do niej opłaty za wybraną formę dostawy.
 10. W końcowej części Formularza zamówienia należy wybrać sposób płatności, przy czym kliknięcie w wybrany sposób płatności powoduje przekierowanie do strony zawierającej podsumowanie Zamówienia wraz z końcową kwotą oraz przycisk oznaczony „ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”, którego kliknięcie stanowi potwierdzenie, że Klient (Użytkownik) wie, że złożenie Zamówienia łączy się z obowiązkiem zapłaty. Usługodawca niezwłocznie potwierdza przyjęcie Zamówienia i jego specyfikację, a tym samym zawarcie Umowy sprzedaży, na adres korespondencji e-mail.
 11. Usługodawca przystąpi do realizacji Zamówienia nie wcześniej niż po uzyskaniu płatności, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli wybrana została opcja zapłaty określona w pkt. XII ust. 2.3, Usługodawca przystąpi do realizacji Umowy sprzedaży niezwłocznie po jej zawarciu.
 12. Towar wysyłany jest na adres wskazany w Formularzu zamówienia.
 13. Towar jest dostarczany za pomocą Poczty Polskiej lub wyspecjalizowanej firmy kurierskiej. Czas i koszt dostawy za pomocą każdego z dostępnych sposobów wskazany jest w Warunkach dostawy. Koszty dostawy ponosi Klient (Użytkownik).
 14. Do zamówienia dołączony jest dokument sprzedaży, zgodny z przepisami podatkowymi, przy czym w trakcie składania Zamówienia istnieje możliwość wyboru poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki, czy do Zamówienia dołączony ma zostać paragon czy faktura. W przypadku wyboru faktury Klient (Użytkownik) zostanie poproszony o podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury.
 15. Przed odebraniem Towaru zalecane jest sprawdzenie, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie Towaru nosi znamiona uszkodzenia lub plomby czy taśmy są zerwane czy uszkodzone, zalecane jest nieodbieranie Towaru oraz wypełnienie protokołu szkody dostępnego u przewoźnika, a następnie skontaktowanie się z Usługodawcą.

VII. Prawo odstąpienia Konsumentów

 1. Klient (Użytkownik) będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta / Użytkownika lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 2. W sytuacji opisanej w ust. 1, Klient (Użytkownik) składa Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Oświadczenie to należy składać:
  1. w formie elektronicznej na adres: sklep@florenzocastello.pl wpisując w temacie „Zwrot” – Formularz zwrotu,
  2. w formie pisemnej na adres: Violetta Czubkowska, VIVA Fashion, ul. Winklera 1, 60-246 Poznań, z dopiskiem „Zwrot” - Formularz zwrotu.
 3. Za dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży uznaje się dzień nadania względnie wysłania oświadczenia, to jest oświadczenie musi być nadane względnie wysłane przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Klientowi (Użytkownikowi) zwracane są wszystkie płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta (Użytkownika) sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę) - niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Usługodawca otrzymał oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
 5. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta (Użytkownika) w pierwotnej transakcji, chyba że Klient (Użytkownik) wyraził zgodę na inny sposób zwrotu płatności, przy czym nie może się on wiązać dla niego z koniecznością ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych opłat.
 6. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych od Klienta (Użytkownika) płatności do chwili otrzymania zwrotu Towarów lub do chwili dostarczenia Usługodawcy przez Klienta (Użytkownika) dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Klient (Użytkownik) powinien odesłać lub przekazać Towar do Usługodawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Termin zostanie zachowany, jeżeli Klient (Użytkownik) odeśle Towary przed upływem terminu 14 dni.
 8. Klient (Użytkownik) ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towarów.
 9. Klient (Użytkownik) odpowiada za zmniejszenie wartości Towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania.
 10. Klient (Użytkownik) nie ma prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży w przypadkach wskazanych w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta.
 11. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży (Formularz zwrotu) stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu sklepu. Posłużenie się wzorem do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży nie jest obowiązkowe. Wzór odstąpienia od umowy zawiera także załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta.

VIII. Usługa Newsletter

 1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną usługę Newsletter, polegającą na przesyłaniu informacji handlowych na wskazany adres korespondencji e-mail.
 2. Otrzymywanie Newslettera jest dobrowolne, ale uzależnione od uzyskania uprzedniej zgody na otrzymywanie informacji handlowych, przetwarzanie danych osobowych i brzmienie Regulaminu sklepu.
 3. Newsletter każdorazowo zawiera informacje określone w art. 9 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie do momentu rezygnacji przez Klienta (Użytkownika) z usługi Newsletter lub też do momentu zakończenia świadczenia usługi Newsletter przez Usługodawcę, co może nastąpić w dowolnym momencie.
 5. Klient (Użytkownik) może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zrezygnować z usługi Newsletter, klikając na link umieszczony w stopce każdego newslettera.
 6. Szczegółowe regulacje dotyczące newslettera znajdują się w Warunkach newslettera.

IX. Komentarze

 1. Po zalogowaniu do Konta, Klient ma możliwość dodawania ocen i opinii o Towarach.
 2. W celu dodania opinii lub oceny należy na stronie internetowej dotyczącej Towaru kliknąć odnośnik „Podziel się swoją opinią”, a następnie wpisać w odpowiednią rubrykę treść opinii, określić ocenę oraz kliknąć przycisk „Wyślij”. Kliknięcie przycisku „Wyślij” powoduje przesłanie opinii. Opinia zostanie zamieszczona po akceptacji jej treści przez Usługodawcę.
 3. Usługodawca może udostępnić Klientom możliwość dodawania komentarzy na blogu.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczenia opinii lub komentarzy albo ich usunięcia w przypadku, gdyby naruszały postanowienie pkt. X ustępu 3.

X. Prawa i obowiązki Klienta (Użytkownika)

 1. Klient (Użytkownik) zobowiązany jest do podania Usługodawcy wyłącznie prawdziwych danych i informacji oraz do uzupełnienia w pełnym zakresie Formularza rejestracji, a przy składaniu Zamówienia - do uzupełnienia w pełnym zakresie Formularza zamówienia.
 2. Klient (Użytkownik) zobowiązany jest do korzystania z Usług wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem sklepu, obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami.
 3. Przy dodawaniu ocen, opinii, komentarzy lub innych treści zabronione jest wpisywanie treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności naruszających dobra osobiste innych osób, prawa własności intelektualnej innych osób, stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji, zawierających treści wulgarne lub obraźliwe, naruszających dobre obyczaje.
 4. Klient (Użytkownik) korzystając ze Sklepu, nie może używać środków komunikacji elektronicznej w sposób powodujący utratę stabilności pracy lub przeciążenie systemów informatycznych umożliwiających świadczenie Usług.
 5. Klient jest odpowiedzialny za dołożenie należytej staranności przy zachowaniu w poufności hasła dostępu do Konta oraz nieujawnianie tej informacji osobom trzecim, a także za wylogowanie się z Konta każdorazowo po zakończeniu korzystania z niego.
 6. Klient (Użytkownik) jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa swojego połączenia z siecią publiczną, za pośrednictwem której korzysta z Usług, w tym za zapewnienie bezpieczeństwa swojej poczty elektronicznej.
 7. Usługodawca informuje Klienta (Użytkownika), że korzystanie z Usług może się wiązać z zagrożeniami związanymi z korzystaniem z usług drogą elektroniczną, w szczególności z możliwością uzyskania dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na dołączonych do sieci komputerach i ingerencji w te dane przez osoby nieuprawnione, co może spowodować w szczególności ich utratę, nieuprawnioną zmianę lub uniemożliwienie korzystania z Usług.

XI. Prawa i obowiązki Usługodawcy

 1. Usługodawca oświadcza, że posiada uprawnienia, wiedzę i doświadczenie pozwalające mu na świadczenie Usług.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność prawidłowego korzystania z Usług wynikającą z niespełnienia przez Klienta (Użytkownika) wymogów technicznych korzystania ze Sklepu określonych w pkt. IV ust. 1 lub braku koniecznej wiedzy technicznej po stronie Użytkownika.
 3. Usługodawca zastrzega, iż w okresie prowadzenia prac konserwacyjnych systemów teleinformatycznych, dostęp do Usług może być utrudniony lub niemożliwy. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkiej możliwej staranności, aby utrudnienia takie występowały możliwie najrzadziej i możliwie najkrócej.

XII. Płatności

 1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w dostępnym asortymencie Towarów, Cenach, a także przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych.
 2. Klient (Użytkownik) ma możliwość uiszczenia Ceny:
  1. za pomocą systemu Przelewy24 w jednej z usług proponowanych przez dostawcę usług płatniczych w ramach systemu Przelewy24, którego dostawcą jest spółka PayPro S.A,
  2. za pomocą systemy paynow.pl, w jednej z usług proponowanych przez dostawcę usług płatniczych w ramach systemu paynow.pl, którego dostawcą jest spółka mBank S.A. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: * Visa * Visa Electron * Mastercard * MasterCard Electronic * Maestro,
  3. przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy o numerze 34 1140 2004 0000 3702 7653 2052, wpisując w tytule dane wskazane w ust. 4,
  4. gotówką przy dostawie Towarów.
 3. Płatność uważa się za wykonaną z chwilą jej zaksięgowania na rachunku bankowym Usługodawcy lub, w przypadku płatności dokonanych w sposób określony w ust. 2.3, z chwilą jej przekazania podczas dostawy uprawnionej do tego osobie.
 4. W przypadku wyboru sposobu płatności określonego w ust. 2.2, Klient (Użytkownik) jest zobowiązany do precyzyjnego określenia w tytule przelewu numeru Zamówienia podanego mu w wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży, rodzaju Towaru, jaką chce zakupić, swojego imienia i nazwiska albo nazwy (firmy) oraz kwoty wnoszonej tytułem Ceny oraz kosztów dostawy i płatności, która musi być zgodna z wysokością określoną w podsumowaniu Zamówienia oraz w potwierdzającej wiadomości e-mail. W przypadku dokonania wpłaty środków pieniężnych w wysokości mniejszej niż Cena za wszystkie Towary będące przedmiotem danej Umowy sprzedaży wraz z kosztami dostawy i płatności, Klient (Użytkownik) otrzyma stosowną wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany odpowiednio przy rejestracji w Sklepie lub wypełnianiu Formularza zamówienia.
 5. Usługodawca nie przystąpi do realizacji Umowy sprzedaży do czasu otrzymania płatności w pełnej wysokości, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli wybranym przez Klienta (Użytkownika) sposobem płatności jest sposób określony w ust. 2.3, Usługodawca przystąpi do realizacji Umowy sprzedaży niezwłocznie po potwierdzeniu zawarcia Umowy sprzedaży.
 6. Jeżeli z wybranym sposobem płatności wiąże się konieczność poniesienia dodatkowych kosztów, koszy te obciążają Klienta (Użytkownika).

XIII. Usunięcie Konta w Sklepie

 1. Klient może w każdym czasie żądać od Usługodawcy usunięcia swojego Konta w Sklepie. Żądanie powinno zostać zgłoszone Usługodawcy na adres korespondencji e-mail: sklep@florenzocastello.pl. Usługodawca dokona usunięcia Konta Klienta w terminie 3 dni od dnia doręczenia żądania w tym zakresie.
 2. Usługodawca zastrzega, na co Klient wyraża zgodę, iż Usługodawca może usunąć Konto Klienta w Sklepie, w przypadku gdy Klient:
  1. pomimo upomnienia rażąco narusza Regulamin sklepu lub przepisy prawa,
  2. podał nieprawidłowe, nieprawdziwe, nieaktualne lub wprowadzające w błąd dane konieczne do założenia Konta lub wykonania Umowy sprzedaży.
 3. Usunięcie Konta Klienta w Sklepie:
  1. powoduje utratę wszelkich informacji zgromadzonych tam przez Klienta,
  2. powoduje rozwiązanie Umowy.
 4. Usunięcie przez Usługodawcę zgodnie z Regulaminem sklepu Konta Klienta w Sklepie nie wpływa na ważność zawartych z Użytkownikiem Umów sprzedaży.
 5. Usunięcie przez Usługodawcę Konta Klienta w Sklepie zgodnie z ust. 2 powyżej może stanowić podstawę odmowy przez Usługodawcę ponownej rejestracji tego Klienta w Sklepie.
 6. Niezależnie od postanowień niniejszego punktu, Usługodawca zastrzega sobie przechowywanie danych dotyczących Klienta (Użytkownika) i zawartych z nim Umów sprzedaży w zakresie, w jakim obowiązek taki wynika z przepisów prawa.

XIV. Reklamacje

 1. Usługodawca zapewnia dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Usługodawca jest odpowiedzialny względem Klienta (Użytkownika) jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. W przypadku gdy Towar ma wadę, Klient (Użytkownik) może złożyć reklamację na podstawie Kodeksu Cywilnego (art. 556 i nast.)
 3. Reklamacje dotyczące Towarów należy składać:
  1. w formie elektronicznej na adres: sklep@florenzocastello.pl wpisując w temacie „Reklamacja” – Formularz reklamacji,
  2. w formie pisemnej na adres: Violetta Czubkowska, VIVA Fashion, ul. Winklera 1, 60-246 Poznań, z dopiskiem „Reklamacja” - Formularz reklamacji.
 4. Reklamacje związane z korzystaniem przez Klienta (Użytkownika) z Usług świadczonych drogą elektroniczną należy składać w terminie 7 (siedmiu) dni od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji:
  1. w formie elektronicznej na adres: sklep@florenzocastello.pl wpisując w temacie „Reklamacja - Usługi”,
  2. w formie pisemnej na adres: Violetta Czubkowska, VIVA Fashion, ul. Winklera 1, 60-246 Poznań, z dopiskiem – „Reklamacja - Usługi”.
 5. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko albo nazwę Klienta (Użytkownika), adres do korespondencji oraz adres do korespondencji e-mail, opis zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji lub opis zastrzeżeń. Jeżeli reklamacja dotyczy Towaru powinna wskazywać również treść żądania co do reklamowanego Towaru, numer Zamówienia i określenie Towaru.
 6. W przypadku Umowy sprzedaży z Klientem (Użytkownikiem) będącym Konsumentem, jeżeli wada Towaru została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania Towaru, domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania Towaru.
 7. Jeżeli Towar ma wadę:
  1. Klient (Użytkownik) może złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Usługodawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta (Użytkownika) wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Usługodawcę albo Usługodawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
  2. jeżeli Klient (Użytkownik) jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Usługodawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową sprzedaży w wybrany sposób jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Usługodawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta (Użytkownika) inny sposób zaspokojenia. Obniżona Cena powinna pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady.
 8. Usługodawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta (Użytkownika).
 9. Klient (Użytkownik) nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.
 10. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Usługodawca.
 11. Koszty reklamacji, w szczególności koszt dostarczenia do Usługodawcy reklamowanego Towaru, oraz koszt ponownego odesłania go do Klienta (Użytkownika) ponosi Usługodawca.
 12. Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi (Użytkownikowi).
 13. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Klienta (Użytkownika) będącego Konsumentem bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym.
 14. W terminach określonych w ust. 12 Klient (Użytkownik) może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży albo obniżeniu Ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient (Użytkownik) zażądał wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży albo obniżeniu Ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru albo usunięcia wady.
 15. Klient (Użytkownik) będący przedsiębiorcą traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Towaru w czasie i w sposób przyjęty przy Towarach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Usługodawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Usługodawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 16. Klient (Użytkownik) który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Usługodawcy dostarczyć Towar wadliwy na adres reklamacyjny Usługodawcy.
 17. W terminie 30 (trzydziestu) dni od otrzymania przez Usługodawcę prawidłowo sporządzonej i kompletnej reklamacji wraz z reklamowanym Towarem zostanie ona rozpatrzona przez Usługodawcę, a Klient (Użytkownik) zostanie powiadomiony o zajętym stanowisku drogą korespondencji e-mail na adres wskazany w reklamacji.
 18. Uwagi niestanowiące reklamacji związane z funkcjonowaniem Sklepu można zgłaszać pisemnie na adres: Violetta Czubkowska, VIVA Fashion, ul. Winklera 1, 60-246 Poznań z dopiskiem – „Uwagi” lub w formie elektronicznej na adres: sklep@florenzocastello.pl wpisując w temacie „Uwagi”.
 19. Klient (Użytkownik) posiada możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczenia, w tym:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy,
  2. zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu z Usługodawcą,
  3. skorzystania z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 20. Informacje o sposobach i trybach rozpoczęcia procedury pozasądowego rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zawarte są na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce Rozstrzyganie sporów konsumenckich.
 21. Konsument może skorzystać z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji również poprzez złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/

XV. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin sklepu wraz z załącznikami w aktualnej wersji dostępny jest pod adresem: https://florenzocastello.pl/content/regulamin-sklepu.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie sklepu z uwagi na zmianę sposobu funkcjonowania lub przebudowę Sklepu przez Usługodawcę lub zmianę obowiązujących przepisów prawa. Zmiany Regulaminu sklepu zaczynają obowiązywać Klienta (Użytkownika) z chwilą wyrażenia zgody na nowe brzmienie Regulaminu sklepu. Klient będzie miał możliwość akceptacji Regulaminu sklepu po zalogowaniu się na Konto, natomiast Użytkownik w trakcie procedury zawierania Umowy sprzedaży.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie sklepu mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. Jeżeli Klient (Użytkownik) zawiera umowę jako Konsument, a przepisy prawne kraju jego miejsca zwykłego pobytu gwarantują wyższy poziom ochrony konsumenta niż przepisy prawa polskiego, w stosunkach prawnych zapewniony zostaje danemu Klientowi (Użytkownikowi) ten wyższy poziom ochrony.
 4. Integralną część Regulaminu sklepu stanowią Załączniki:
  1. Załącznik nr 1 - Polityka prywatności,
  2. Załącznik nr 2 - Formularz zwrotu,
  3. Załącznik nr 3 - Formularz reklamacji.

Poznań, dnia 1 kwietnia 2020r.