Odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn, może Klient/ Użytkownik będący Konsumentem może składając oświadczenie o odstąpieniu w terminie do 14 dni od dnia otrzymania Towaru. By skutecznie odstąpić od Umowy sprzedaży wystarczające jest wysłanie do Usługodawcy podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od tej Umowy. Formularz do zwrotu jest dostępny tutaj. Prosimy o podanie wszystkich danych wskazanych w formularzu.

Można go przesłać:

  • drogą elektroniczną na adres e-mail sklep@florenzocastello.pl, w formie skanu podpisanego oświadczenia; możliwe jest również przesłanie uzupełnionego formularza załączonego do wiadomości e-mail;
  • pocztą (tradycyjną) na adres Usługodawcy, w formie podpisanego oświadczenia.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie formularza (oświadczenia) przed jego upływem. Oświadczenie może być również złożone osobiście u Usługodawcy.

W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej, Usługodawca niezwłocznie po otrzymaniu tego oświadczenia, prześle Klientowi/ Użytkownikowi będącemu Konsumentem za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie otrzymania tego oświadczenia (złożonego drogą elektroniczną).

W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży, Umowa taka jest uważana za niezawartą, a Klient / Użytkownik będący Konsumentem jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

W takiej sytuacji Usługodawca zwróci otrzymane od Klienta / Użytkownika będącego Konsumentem płatności, tj. cenę Towaru i koszt jego wysyłki. Jeżeli wybrano sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia Towaru oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi / Użytkownikowi będącemu Konsumentem poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) Towaru do Usługodawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania Towaru, ponosi Klient / Użytkownik będący Konsumentem.

Termin 14 dni do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży liczy się od dnia wydania Towaru, rozumianego jako objęcie Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez Konsumenta osobę trzecią, inną niż przewoźnik.

Zwrot Towaru w stanie niezmienionym powinien nastąpić niezwłocznie, najlepiej wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu, albo oddzielnie – jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

Przesyłkę należy nadać na adres Usługodawcy, tj. Violetta Czubkowska, Viva Fashion, ul. Winklera 1, 60-246 Poznań.

Do przesyłki ze zwracanym Towarem powinny zostać dołączone:

  • podpisane oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że wcześniej takie oświadczenie zostało wysłane pocztą, kurierem lub złożone osobiście u Usługodawcy,
  • dowód zakupu Towaru – paragon fiskalny,
  • informacja o numerze rachunku bankowego do zwrotu środków.

Zwracany Towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym – Klient / Użytkownik będący Konsumentem powinien zwrócić Towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, w jakim go otrzymał. Do Towaru powinny być dołączone wszelkie otrzymane wraz z Towarem akcesoria i warunki używania.

Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak powinno ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu. Należy zadbać o bezpieczne zapakowanie Towaru, tak aby dotarł do Usługodawcy nieuszkodzony.

Klient / Użytkownik będący Konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z tego Towaru w sposób inny niż konieczny dla stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

Zwrot uiszczonej przez Klienta/ Użytkownika płatności, tj. Ceny Towaru i kosztu wysyłki zostanie dokonany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Usługodawca zastrzega, że może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta / Użytkownika będącego Konsumentem do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta / Użytkownika dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji. Inny sposób zwrotu płatności może nastąpić wyłącznie za wyraźną zgodą Klienta / Użytkownika będącego Konsumentem, w przypadku gdy nie będzie się on wiązać dla niego z koniecznością ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

Procedura odstąpienia od Umowy sprzedaży jest szczegółowo opisana w Regulaminie sklepu.

REKLAMACJE

Za ewentualne wady Usługodawca ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego (w szczególności w art. 556 oraz art. 5561 – 5563 Kodeksu Cywilnego). Formularz reklamacji dostępny jest tutaj. Prosimy o podanie wszystkich danych wskazanych w formularzu.

Reklamacje można zgłaszać:

  • w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej: sklep@florenzocastello.pl;
  • w formie pisemnej na adres Usługodawcy, tj. Violetta Czubkowska, Viva Fashion, ul. Winklera 1, 60-246 Poznań.

Reklamacja powinna obejmować co najmniej informacje objęte w formularzu. Wskazane jest dołączenie dowodu sprzedaży (w skanie w przypadku zgłoszenia za pośrednictwem wiadomości e-mail lub kserokopii w przypadku zgłoszenia w formie pisemnej).

Celem wyczerpania procedury reklamacyjnej konieczne jest dostarczenie do Usługodawcy Towaru wraz z uzupełnionym formularzem reklamacyjnym, jednakże w celu identyfikacji transakcji wskazane jest dołączenie paragonu lub innego dokumentu sprzedaży (w formie skanu lub kserokopii).

Należy przysłać Towar kompletny, zwłaszcza z elementami, które mają wpływ na jego funkcjonalność lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady.

Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak powinno ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu. Usługodawca oferuje darmową przesyłkę reklamacyjną w ramach Poczty Polskiej. O szczegóły prosimy wysyłać zapytanie drogą elektroniczną, na adres sklep@florenzocastello.pl. Do przesyłki należy dołączyć formularz reklamacji.

Zgłoszona wada Towaru podlega weryfikacji przez Usługodawcę.

Procedura reklamacji jest szczegółowo opisana w Regulaminie sklepu.

Jeżeli podane w formularzu dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Usługodawca może zwrócić się do Klienta / Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Reklamacja rozpatrywana jest przez Usługodawcę w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletnej reklamacji.

Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Klienta / Użytkownika adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. Koszty odesłania Towaru do Klienta / Użytkownika ponosi Usługodawca.